Tuesday, April 1, 2008

doğudan dergisini yayımlama saiki

19. ve 20. yüzyıllar sadece sömürgeciliğin ve emperyalizmin dünyada tahakküm kurmasının değil, buna koşut olarak sosyal bilimlerde modernist okumayı yerleştirmesinin de tarihidir. Her iki süreç dünyayı Batı-merkezci bir perspektiften görmekte, göstermekte ve birbirini beslemektedir. Orta Doğu bu ikili tahakkümden en çok mağdur olan bölgelerden biridir. Bir yandan en acımasız emperyalist saldırılar, diğer yandan sayısız sosyal bilimcinin bölge üzerine önyargılı araştırmaları, bölgenin tarihsel birikimini viran etmekte, kullanılmaz hâle getirmektedir.

Bu dergi söz konusu tahribatın bizlere verdiği kaygının ürünüdür. Bu topraklara yönelik siyasî, kültürel, fikrî ve iktisadî kuşatmadan ve bunu destekleyen askerî müdahalelerden endişe duyan, ama aynı zamanda bölgenin problemlerinin farkında olan, yani hem emperyalist saldırılara hem de bölgedeki demokrasi sorununa duyarlı olan fikrî bir çatı kurmayı amaçlıyoruz. Bu toprakların sorunlarının yine bu toprakların birikimi ile çözülebileceğine inanmaktayız. Problemlerimizi ve çözümlerini Batı-merkezci yaklaşımların tahakkümünü kırmış özgün bir yaklaşım ile tartışmak, bu yaklaşım ile bölgeye ve dünyaya bakmak niyetindeyiz.

Çıkarılacak iki aylık dergide akademik çalışmaların yanında güncel içerikli çalışmalar da yayınlanacaktır. Amacımız, Doğu-Batı karşıtlığının kolaylığına ve kısırlığına hapsolmadan, hem bu bölge için hem de tüm dünya için anlamlı bir düşünme ufku üretmeye çalışmaktır. Bu çaba için gerekli tecrübe ve ilham kaynağının bölge topraklarının emsalsiz tarihsel mirasında ve birikiminde bulunduğuna inanmaktayız.

No comments: